پرگرام الغتا
مطالعه اشغال کوشانی در یک ساحه بودایی


page9vignette6
page9vignette7
page9vignette10


ساحه باستانی الغتا در ولایت میدان وردک ، به مساحت مجموعی حدود چهل هکتار، حاوی بقایا و بازمانده های یک گستره اجتماعات از استحکامات دفاعی با یک یا چندین خطوط از دیوارها میباشد . دو عملیات دیرین شناسی در الغتا توسط دافا در سال ۲۰۰۵ راه اندازی گردید . هدف این عملیات ها تشخیص خصوصیات دقیق باستانشناسی ساحه ، تثبیت سازماندهی اجتماعات ، وتطیبق گمانه زنی به منظور شناخت و کسب معلومات راجع به حالت حفاظتی بازمانده های ساحه بود.

کاوشهای این ساحه در به دلیل نبود امنیت و برگشت طالبان به ساحه در سال ٢٠٠٦ مختل گردید.

زمان کار در گذشته : بهار و تابستان سال ۲۰۰۵ م

تمویل کننده گان : دافا

آمر حفریات : رولاند بزنوال

اجرأ کننده گان کاوشها : رولا ند بزانوال ( آمرحفریات ) ، ریمی ماریشال ، ایزابل ربه ، معاون محقق عبدالصمد قادریان و اسد الله نبی زاده