حفریات بلخ - تیم سال ٢٠٠٥


roland-1
رولاند بزنوال
رئیس، باستانشناس
philippe-1                    Djelanzai                    farad                    Paul-Bernard-1
فیلیپ مارکوز                                           محمد نعیم                                               فرهاد احمدی                                            پال برنارد
باستانشناس                                              باستانشناس                                              باستانشناس                                              باستانشناس
Sharif Ghaznawi                    Anne Chaillou                    Stephanie Nisole                    thomas-creissen-1
 محمد شریف غزنوی                                  ان شئیو                                                   استیفن نیزول                                           توماس لاورن
باستانشناس                                               مهندس - نقشه بردار                                  ترمیم کار                                               نقشه بردار nabizadeh                    Rémy Maréchal                    Pascal Mongne
اسداله نبی زاده                                    ریمی مارشال                                    پاسکال موین
باستانشناس                                        باستانشناس                                       باستانشناس
برگشت به صحفه قبلی