حفریات باختر - تیم سال ٢٠٠٧


roland-1      
رولاند بزنوال
رئیس، باستانشناس
     
       
philippe-1 Sharif Ghaznawi Mathilde Liacre Mickaël Rakotozonia
فیلیپ مارکوز
باستانشناس 
 محمد شریف غزنوی
باستانشناس 
متیلد لایاکر
باستانشناس 
 میشل راکوتوزونیا
 شاگرد دوره دوکتروا باستانشناسی 
       
Yves Ubelmann Anne Chaillou    
ایف اوبلمن
مهندس   
 ان لاوغ گوغان
  ترمیم کار
   
       

 

 
برگشت به صفحه قبلی