حفریات در بامیان


Bamiyan-08-fouille-2-c
DAFA.PH.AR.CONF.LOU.2007


آگاهی ومعلومات باستانشناسی راجع به دره بامیان تا جایی بگونه انحصاری منتج از مطالعه و بررسی اسکان و اشغال مغاره نشینی درجدارشمالی کوه دره بامیان و اسکان در دره های مجاور آن مثل دره فولادی ، ککرک و … میگردد . شهر بامیان ، مبتنی بر روایات و یادداشت های هیوان - تسانگ زایر چینایی که در سال ۶۳۲ م از دره بامیان عبور نموده و آن روایات توسط پال پلیوت برگردانی گردیده، چنین شرح شده: شهرمستحکم دارای سواره نظام در مسیر راه کهنه که دردو کناره دریا پهنا پذیرفته .

منطقه بامیان در گذشته ها حاوی ده ها نیایشگاه بوده که در یکی از آنها پیکره خوابیده بودا درحا لت نیروانا وجود داشته است . دو پیکره بزرگ بودا ها درجداربامیان نیزتوسط هیوان- تسانگ به شرح رسیده اند . بدینترتیب ما هنوز هیچکدام معلوماتی ازلحاظ دیرین شناسی راجع به این شهر بامیان بدست نداریم ، شهر با اهمیت که دارای کاروانسرا ها بوده ودرقلب هندوکش بین باختر و هند ، طی سده های اول میلادی وجود داشته است ، ما راجع به کرونولوژی( آزمنه شناسی ) اسکان دربامیان به ویژه نخستین جاگزینی ها در آن طی اعصارقدیم ، در مورد چگونگی شهر سازی و اقتصاد آن معلومات اندکی در دسترس داریم . فلهذا بسیارضروریست تا پیش از بازسازی شهر تخریب شده بامیان توسط جنگ ، پژوهش های دیرین شناسی در زمینه اسکان ونفوس پذیری سلسله کوه های هندوکش مرکزی درادوار قبل از اسلام در الویت قرار داده شوند . اینک از چند سال بدینسو مآمول یاد آوری شده در برنامه کاری آقای زمریالی طرزی پروفیسور دانشگاه استراسبورگ با تمویل از بودجه وزارت امور خارجه فرانسه گنجانیده شده و راه اندازی گردیده است.


زمان اجرأی کار در گذشته : سالهای ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨ م

تمویل کننده گان : وزارت امور خارجه فرانسه، دافا، 

آمر حفریات : زمریالی طرزی

اجرأ کننده گان کاوشها : میشل رکوتوزانیا، الینور بفلر، کترین هیم، هارنود مارکویر، الکسندر وانلیین، ایلودی سیگوات، ویدکهی برایس، کیون هان زنکر

نقشه بردار : ایف پولیکوین، ایتیان شامپونوه

برای معلومات بیشر اینجا کلیک نماید :
(Association pour la protection de l'archéologie afghane (APAA