تماس ها - آدرس

 

plancontact


 
هیأت باستانشناسی فرانسه در افغانستان
شش- درک ( دومین ایستگاه بس) کابل ، افغانستان
 
تلفونهای موبایل : ۷۰۰۲۹۹۵۰۰ (۰) ۹۳+ 
                      ۷۹۹۳۰۷۰۴۴ (۰) ۹۳+

ثریا : ۰۰۸۸۲۱۶۳۳۳۵۰۹۷۷

info@dafa.org.af  / www.dafa.org.af

نشانی پستی :

هیأت باستانشناسی فرانسه در افغانستان ( دافا)
سفارت فرانسه در افغانستان
صندوق دیپلوماتیک
سرک لوویو،١٣
٩٢٤٣٨ شاتیان سیدکس

یا ( خاص برای بسته های کوچک ) پسته برای ارتش : 

دافا
اس پی ٥٥٠٠٥
ارتش ٠٠٧٩٠