مساعدت و اعانه

دافا بخشی از عملیات خویش را بواسطه مساعدت ها و اعانه ها شخصی تمویل مینماید .
به منظور پاسخگویی به خواهشات و تقاضا های مساعدت کننده گان، انجمن دوستان دافا در جنوری سال ۲۰۰۶ ایجاد گردید .
هدف این انجمن ، فراهم سازی تسهیلات و گسترش دادن تحقیقات علمی و نیز عملیات حفاظتی و تبارز دادن کارکرد های هیآت باستانشناسی فرانسه در افغانستان در زمینه میراث های باستانی و فرهنگی جوامع قدیمی ساکن نواحی و مناطق هندو ایرانی میباشد .

مناطق اصلی طرف توجه ، التزامأ نه بطور انحصاری عبارت از : افغانستان ، جنوب آسیای میانه ، پاکستان و شرق ایران میباشند.

همچنان انجمن دوستان دافا ، هدفمند یاری رسانیدن یا همکاری کردن با اشخاص ، ا نجمن ها و موسسات گروه ها یا مجتمع های محلی ملی و بین المللی که دارای عین اهداف و مرام ها ی مشابه باشند است .
تماس : انجمن دوستان دافا – موزیم ملی هنر های آسیایی – گیمه – یو. ام . آر ۱۹ ، سرک لینا - ۷۵۱۱۶ – پاریس

جهت دریافت معلومات بیشتر راجع به اعانه و مساعدت اینجا کلیک کنید

اینجا کلیک کنید