مساعدت و اعانه

معلومات ضروری
مساعدت های شما به انجمن دوستان دافا ، برایتان امکان بهره بردن از یک تقلیل قابل توجه را در تادیه مالیات فراهم میگرداند .

اگر شما یک فرد استید :
هرگاه شما ۱۰۰۰ ایرو اهدأ نمایید ، در حقیقت بشما عملأ ۳۴۰ ایرو تمام میگردد و از یک تنزیل مالیاتی ۶۶۰ ایرو بهره مند میشوید .
مساعدتهای شما ، یک کاهش ۶۶ در صد مالیات برعایدات تانرا از سر جمع عاید مجاز گردانیده که به این صورت در حد ۲۰ در صد عاید خالص شما قابل تادیه میباشد . ( بیشتر از آن مربوط به عاید چارسال بعدی میگردد )

پس از دریافت اعانه تادیه شده شما ، انجمن دوستان دافا ، یک سند رسید مالیاتی را بشما خواهد فرستاد که منحیث سند قابل محاسبه ء دلالت کننده بر مساعدت شما حین تهیه مدارک مبنی بر عواید تان مورد استفاده و محاسبه قرار گیرد .

اگر شما صاحب دستگاه یا شرکت استید :
هرگاه شما ۱۰۰۰۰ ایرو مساعدت کنید ، در حقیقت بشما عملأ ۴۰۰۰ ایرو تمام میشود. شما از یک تنزیل مالیاتی ۶۰۰۰ ایرو مستفید میگردید .
تادیات شما به عنوان مساعدت ، امکان استفاده از یک تنزیل مالیات بر عایدات ۶۶ درصد برای موسسات از سرجمع تادیات مالیات را فراهم میدارد که در حد ۵ فیصد برمبلغ ۱۰۰۰ را احتوا میکند .زاید ازحد ۵ فیصد بر ۱۰۰۰ در حالت رکورکاری ، محاسبه بر مبنای چگونگی کاری بعدی در حد ۵ در هزار صورت میگیرد .

 

شما با انتقال وجه پولی از حساب بانکی و یا با ارسال چک میتوانید به انجمن دوستان دافا اعانه اهدآ کنید .

ذریعه چک ، چک بانکی یا پستی را به حساب " انجمن دوستان دافا" به این آدرس : انجمن دوستان دافا - موزیم ملی هنر های آسیایی گیمه – ۱۹ ، سرک لینا – یو . آر .ام ۷۵۰۱۱۶-۹۹۹۳ ، پاریس ارسال کنید .