کاوشها در هرات


Excavation-of-burial-17_2-1
HR08_KOH4_07-burial-1
Terrain---obus-1


تاکنون از پیشینه های پرشکوه پیش از اسلام هرات و منطقه آن هیچ یک بقایا و بازمانده باستانی موقعیت یابی نگردیده اند . هرات در متون هخامنشی و د راوستا به تذکاررسیده واسکندر کبیردر آن اسکندریه هری را بنآ نموده وسنگ نبشته های ساسانی به آن اشاره نموده اند . دافا به همکاری انستیتوت باستانشناسیبرلین جرمنی ( دی.ای . آی) برنامه دیرین شناسی شهرسازی را که مشتمل بر دریافت لایه های زیرین شهر هرات و حواشی آن میشود راه اندازی کرده است .

زمان اجرأ کارها در گذشته : برج آگست و سپتامبر سال ۲۰۰۵

تمویل کننده گان : دافا ، وزارت امورخارجه فرانسه ، انستیتوت باستانشناسی برلین جرمنی


اجرأ کننده گان کاوشها : تیم فرانسوی- رولاند بزانوال ( آمرحفریات ) ،سیسل بوکه ، بنژامن موتن ، تیم المانی – یوت فرانک- ووگ ( آمر)

شرح عکسها :
عکس کوچک : تزیینات داخلی گنبد گوهر شاد ، هرات
بالا بطرف چپ : گشودن یک مربع سانداژ( گمانه زنی) در وسط شهر ،هرات ،۲۰۰۵
دروسط : جزییات تزیینی گنبد گوهر شاد ، هرات ، ۲۰۰۵
پایین بطرف چپ : صحنه یی از پرداخت مزد کارگران و امور اداری ، هرات ، ۲۰۰۵