پروگرام باختر
مطالعه اشغال اثبق واحه باختر


TZ-08-C-15-VG-19-XI-a
TZ-08-C-6-VGb-20-XI
vue-générale-vers-le-sud,-2


حین پیشبرد کار تحقیقاتی توسط آقای رولاند بزانوال در برج می سال ۲۰۰۲ ، کشف بسا مهم ، در پیامد تاراج ساحه ، در تپه زرگران واقع جناح شرق شهر موجوده بلخ رخداد.
باز یافت و کشف باز مانده هایی از ساختمانهای مهندسی یونانی تشخیص یک جایگاه از تصرفات هلنیستیک را که دافا از سال ۱۹۲۴ بدینسو جستجو میکرد ممکن گردانید . دو دور کاوش طی سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ضمن پیشبرد کار در چهار نقطه یی از ساحه ، منتج به دریافت اقشار و لایه های مربوط به اعصار هخامنشی ، یونانو- کوشانی، اسلامی قدیمه و استحکامات نظامی گردید. این کاوش ها در سال ۲۰۰۶ پیگیری خواهند شد.

تاریخ کار زار های گذشته: خزان سالهای ۲۰۰۴،۲۰۰۵،٢٠٠٦ و خزان سال ٢٠٠٧ میلادی.

تمویل کننده گان : موسسه دافا ، وزارت امور خارجه فرانسه ، بنیاد سی مون دل دوکا

همکارها : موزیم گیمه – صندوق وجهی بیگشان ، موسسه اکتید

آمر حفریات: رولاند بزانوال 

ترکیب تیم ها :
 ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨