رساله های دافا ( از سال ۱۹۲۸ الی ۱۹۹۲ )

مجلد یکم : راه قدیم هند ، از باختر تا تکسیلا - نوشته : آلفرد فوشه با همکاری خانم بازین فوشه در دو جلد
مجلد دوم : عتیقه های بودایی بامــــــــــــــــیان - نوشته : ا. گودارد و ژوزف هاکن ( ۱۹۲۸ )
مجلد سوم : تحقیقات جدید باســتانشناسی در بامیان – نوشته : آقای ژ. هاکن بهمکاری ژان کارل (۱۹۳۳ )
مجلد چارم : حفریات هده : استوپه ها ، متن و تصاویر – از: ژان بارتولکس (۱۹۳۳ ) ، مجلد پنجم به نشر نرسیده ،
مجلد ششم : حفریات هده
مجسمه های مرد و زن ، البوم عکسها – از : ژان بارتولکس (۱۹۳۰ )
مجلد هفتم : تحقیقات باستانشناسی در کوتل خیرخانه- از : ژوزف هاکن بهمکاری ژان کارل
مجلد هشتم : تحقیقات گوناگون باستانشناسی در افغانستان( ۱۹۳۳- ۱۹۴۰ ) – نوشته : ژ. هاکن، ژ .کارل و ژ. میونی با تحاشی از رومن گرشمن و ژان کلود گردن (۱۹۵۹ )
مجلد نهم : تحقیقات باستانشناسی در بگرام ( کارزار دوم سال ۱۹۳۷ ) - نوشته: ژ. هاکن بهمکاری خانم ژ. أر .هاکن ( در دو جلد - ۱۹۵۹)
مجلد دهم : شترک ، نوشته : ژ. میونی(۱۹۴۲)
مجلد یازدهم : تحقیقات جدید باستانشناسی در بگرام (۱۹۳۹- ۱۹۴۰) نوشته: ژ.هاکن بهمکاری ژ.أر. هاکن ، ژان کارل و پ. هاملن . مطالعات مقایسوی توسط ژ. اوبویه ، وی. الیسف ، او. کورز و فلیپ سترن ( در دو جلد ، سال ۱۹۵۴)
مجلد دوازدهم : بگرام . تحقیقات باستانشناسی و تاریخی در باره کوشانیها – نوشته : آر. گرشمن ( قاهره ، سال ۱۹۴۶)
مجلد سیزدهم : شیونیت ها – هفتالیت ها – نوشته : آر . گرشمن (قاهره ، سال ۱۹۴۸)
مجلد چاردهم : گنجینه های مسکوکاتی افغانستان- نوشته: راوول کیوریل و دانیل شولمبرژه (۱۹۵۳)
مجلد پانزدهم : سفال های باختر – نوشته: ژ. کلود گردن (۱۹۵۷) ( آر. ب )
مجلد شانزدهم : مینار جام . کشف پایتخت سلازین غوری ( سده دوازدهم - سیزدهم ) نوشته : آندره ماریک و گاستون ویت (۱۹۵۹)
مجلد هفدهم : حفریات مندیگک – نوشته : ژ. ام. کزال ( در دو جلد - ۱۹۶۱)
مجلد هجدهم : لشکری بازار ، یک اقامتگاه شاهی غزنویان و غوریان (یک . آ) مهندسی – نوشته : دانیل شولمبرزه بهمکاری مارک لوبر و سهمگیری های ژان کلود گردن و ژینووکزال – (یک. ب) تزیینات غیر تصویری و کتیبه ها- نوشته : ژانین سوردیل –تومین ، تصاویر از مارک لوبر مهندس و کلیرهاردی گیلبرت ( در سه جلد – ۱۹۷۸ ) -۲- بازیافت ها : تیکر ها و مسکوکات لشکری بازار و بست – نوشته : ژان کلود گردن (۱۹۶۳ )
مجلد نزدهم : آبدات قبل از اسلام افغانستان – نوشته :بورینو داژنس ، مارک لوبر و دانیل شولمبرزه (۱۹۶۴)
مجلد بیستم : گنجینه مسکوکاتی کندز – نوشته : راوول کیوریل و ژیرارد فوسمن (۱۹۶۵)
مجلد بیست و یکم : حفریات آی- خانم ( کارزار ۱۹۶۵ ، ۱۹۶۶ ، ۱۹۶۷ ، ۱۹۶۸ ) گزارش مقدماتی منتشره تحت نظر پال برنارد ( در دو جلد- ۱۹۷۳)
مجلد بیست و دوم : آبدات بودایی منطقه کابل I :معبد گلدره – نوشته : ژیرارد فوسمن و مارک لوبر ( ۱۹۷۶)
مجلد بیست و سوم : صحایف ( لوحه های تخته ساخت ) گندهارا – نوشته : هانری پال فرانکفورت (۱۹۷۹)
مجلد بیست و چارم : آبدات پیش از اسلام هندوکش مرکزی – نوشته : مارک لوبر با سهمگیری ژان کلود گردن و برتیل لییونه ، پاریس ۱۹۸۷
مجلد بیست و پنجم : سرخ – کوتل در باختر I : عبادتگاه ها – نوشته : دانیل شولمبرژه ، مارک لوبر و ژیرارد فوسمن (۱۹۵۳ )
مجلد بیست و ششم : حفریات آی – خانم : درگاه های سرک اصلی – نوشته : اولیویه گیوم (۱۹۶۳)
مجلد بیست و هفتم : حفریات آی – خانم : جایگاه مخصوص کنشت دارای رواقهای دندانه یی ۲ . بازیافت ها – نوشته :هانری پال فرانکفورت (۱۹۸۴)
مجلد بیست وهشتم : حفریات آی – خانم : مسکوکات خارج از گنجینه ها – نوشته : پال برنارد و اولیویه گیوم
مجلد بیست و نهم : حفریات آ ی- خانم : حصار های آی – خانم و آبدات ملحقه – نوشته پییر لوریش
مجلد سی وم : حفریات آی – خانم : جمنازیوم –نوشته : سرژ وو ( ۱۹۸۷)
مجلد سی و یکم : حفریات آی – خانم : اشیای کوچک – نوشته : اولیویه گیوم و اکسل روژل ( ۱۹۸۷)
مجلد سی و دوم : سرخ – کوتل در باختر . جلد دوم . مسکوکات . اشیای کوچک – نوشته : ژیرارد فوسمن و اکسل روژل ( ۱۹۹۰)
مجلد سی و سوم : حفریات آی – خانم : خزانه داری قصر شاهی یونانی آی –خانم . معراج و سقوط سلطنت یونانی باختر – نوشته : کلود راپن ، نقشه از : ژان کلود لیژه و ژورژلوکیوت (۱۹۹۲ )