انتشارات

پس ازیک وقفه حدود ده سال (۲۰۰۶-۱۹۲۲) ، دافا در نظر دارد تا نشر رساله های را که در واقع گواهینامه های کارکرد های علمی دافا شمرده میشوند تداوم داده و پیگیری نماید .

تحقق چنین امری ، مستلزم پشتیبانی و حمایه از پخش شایسته آن میباشد . انتــشار یافتن " رســاله های دافا " که در سال ۱۹۲۸ آغاز شده بود ، پس از مسدود شدن قطعی موســـــــــسه در سال ۱۹۹۲ نیز پیگـــــــــیری گردید که مشـــــتمل بر ۳۳ مجلدات بوده و حاوی کلیه کارکرد های انجام شده توســــط دافا از بدو ایجاد آن در سال ۱۹۲۲میبا شد.

لست رساله های دافا

publication3 publication2 publication